You are here: Home กิจกรรมนักศึกษา ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร

E-mail Print PDF

ประวัติของชมรม

ชมรมเทคโนโลยีการอาหาร เป็นชมรมด้านวิชาการ ของมหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 โดยคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารร่วมกับนักศึกษาที่สนใจทำกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาการและด้านภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น ตลอดการทำกิจกรรมที่ผ่านมามีนักศึกษาหลายสาขาวิชา หลายรุ่นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการชมรมฯ เป็นผู้ดำเนินงาน ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ

วัตถุประสงค์ของชมรม

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ

2. เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพไปใช้ในการจัดกิจกรรม

3. เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่นักศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมของชมรม

1. เน้นการให้ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่สมาชิก

2. เน้นการให้บริการความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคม

งบประมาณสนับสนุน

งบประมาณจัดสรรจากมหาวิทยาลัยสยาม ผ่านสโมสรนักศึกษา และสำนักกิจการนักศึกษา

 

Facebook Fanpage