ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

Flavor Workshop 2015

E-mail Print PDF

flavorworkshop2015 cover

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “5th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เข้าร่วมการอบรมจึงจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรอบละ 10 ท่าน ปีนี้ได้จัดการอบรม 3 รอบ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

         

flavorworkshop2015 1 flavorworkshop2015 1
flavorworkshop2015 1 flavorworkshop2015 1
flavorworkshop2015 1
 

Facebook Fanpage