ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

E-mail Print PDF

คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2558 จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้เกิดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางด้าน Microsoft Word  และโภชนาการเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนในชุมชนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 10 คณะวิชา  ผลการตัดสินปรากฏว่า โครงการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โดยมีรางวัลชนะเลิศ คือ คณะเภสัชศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งโครงการจากคณะวิชา ทั้ง 3 คณะวิชานี้ จะได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ในชุดโครงการขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA)

1 1
1 1
1
 

Facebook Fanpage