You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "6th Principle of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis"

E-mail Print PDF

banner flavor workshop Siam U 2016 b 001

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “6th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น.

โดยมี ผศ. ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร และดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ผศ.ดร. มารุจ ลิมปะวัฒนะ โทร 02-867 8026   มือถือ 087-009 9558

 

  ดาวน์โหลดโบชัวร์

 

Facebook Fanpage