You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

รับตรง…สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2559

E-mail Print PDF

  

1

“ศาสตร์แห่งอาหาร….เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภค”

เลือกเรียนวิทย์อย่างชาญฉลาด อยาก  Smart ต้อง Food Tech.@SiamU

           สวัสดี คะน้องๆ ม. ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังมองหาที่เรียนระดับปริญญาตรี นี่ก็ใกล้ช่วงประกาศผลแอดมิชชันเข้าไปทุกที น้องๆ ที่เลือกสาขาหรือคณะที่สนใจในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ก็คงจะลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียว

            แต่…หาก น้องๆที่พลาดโอกาสหรือตัดสินใจได้เลยวันนี้โดยไม่ต้องรอผลการสอบ ขอนำเสนอสาขาวิชาที่กำลังมาแรงแซงทางโค้ง นั่นก็คือ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science กล่าวคือ หลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานร่วมกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาชีพ แต่ได้มีการเพิ่มเนื้อหาวิชาในส่วนที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเบื้องต้นเข้าไปด้วย และวิศวกรรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็นอย่างมาก อีกทั้งรองรับการเติบโตของประชาคมเศรฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามานี่เอง

จุดเด่นของ Food Tech.@SiamU คืออะไร

 • หลักสูตรทันสมัยผ่านการรับรองมาตรฐาน แตกต่างอย่างโดดเด่นในกลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพคือรายวิชาเทคโนโลยีและเคมีของกลิ่นรส นักศึกษาจะมีความรู้ทางเคมีของสารให้กลิ่นรสในอาหาร การเปลี่ยนแปลงของกลิ่นรสจากกระบวนการผลิต การแปรรูป และการเก็บอาหาร การเรียนรู้เทคนิคสกัดแยก และวิเคราะห์กลิ่นรสจากอาหารด้วยเทคนิค Gaschromatography-Olfactometry (GC-O) รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตหรือสังเคราะห์กลิ่นรสอาหาร ซึ่งกลิ่นรสอาหารเป็นปัจจัยสำคัญต่อการยอมรับของผู้บริโภค ที่ทุกอุตสาหกรรมอาหารให้ความสำคัญ นอกจากนี้นักศึกษาจะได้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา คือเข้าทำงาน เพื่อการเรียนรู้จริงในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เพิ่มประสบการณ์และศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น
 • ประกันสมรรถนะของการศึกษา เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาพร้อมเข้าสู่การอาชีพ (อบรมการประกันคุณภาพอาหาร GMP, HACCP และ ISO 22000 พร้อมได้รับประกาศนียบัตรใช้สมัครงานได้ทันที)
 • มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และเน้นทักษะให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ
 • ทุนการศึกษาของรัฐบาล (กยศ. กรอ.) รองรับค่าใช้จ่ายของสาขาวิชานี้ได้ตลอดทุกปีการศึกษา
 • ความห่างไกลของอาจารย์และนักศึกษาเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียน ซึ่งที่นี่มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด สามารถให้คำปรึกษาที่อบอุ่นและเป็นกันเอง

น้องๆ อาจตั้งคำถามว่า เรียนสาขา Food Technology แล้วจะ ได้เรียนรู้อะไรบ้าง แล้วอาชีพในอนาคตคืออะไร ลองมาพิจารณาทีละข้อกันเลย

 • เรียนรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรให้เป็นผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารที่สร้างรายได้ให้แก่คนในประเทศ รวมทั้งการส่งออกต่างประเทศ
 • เรียน รู้เกี่ยวกับการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านอาหาร มาปรับปรุง และควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตอาหารในอุตสาหกรรมอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน
 • ค้น คว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค พร้อมเสริมสร้างประสบการณ์ระหว่างเรียนโดยการฝึกงานรูปแบบสหกิจศึกษาในโรง งานอุตสาหกรรมอาหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจริง

อาชีพในอนาคตเมื่อ เรียนจบหลักสูตร ก็ไม่ต้องกังวล เพราะอุตสาหกรรมอาหารถือเป็นลำดับต้นๆของอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อ เนื่อง อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทย  บัณฑิตที่จบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพต่างๆ เช่น

 • ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC) ฝ่ายผลิต (Production) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (R&D) ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • นักวิจัย นักวิชาการด้านอาหาร ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ผู้ประกอบการด้านอาหาร รวมถึงเจ้าของธุรกิจอุตสาหกรรมด้านอาหาร เป็นต้น

ขั้นตอนการสมัคร

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  รับตรงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 คน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ. จิรนาถ บุญคง (081-668-2457) หรือ ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย (087-690-9991)  รือมาสมัครด้วยตนที่ศูนย์รับสมัคร ม.สยาม ตึก 19 ชั้น 1

2

 

Facebook Fanpage