You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ เรื่อง “Primary GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตขั้นต้น”

E-mail Print PDF

       คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค ร่วมกันจัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 19 เวลา 9.00-12.00 น.

อบรมหัวข้อเรื่อง “Primary GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตขั้นต้น” ซึ่งในครั้งนี้ได้มี  

       อาจารย์สมภพ อยู่เอ และอาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรม เวลา 13.00-16.00 น. ให้คำปรึกษาปัญหาในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการจัดจำหน่าย 

 งาน UBI

 

Facebook Fanpage