You are here: Home วารสารเทคโนโลยีการอาหาร เกี่ยวกับเอกสาร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

เกี่ยวกับวารสาร

E-mail Print PDF


เกี่ยวกับวารสาร

alt

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม มีขอบเขตครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกำหนดพิมพ์ปีละ 1 ฉบับ  ต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปพิมพ์เผยแพร่ในวารสารอื่นใดมาก่อน  และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาลงพิมพ์ในวารสารใดๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร มี 2 ประเภท ได้แก่ 1) บทความวิจัย เป็นบทความที่มีรูปแบบการเขียนตามหลักวิชาการ ระบุถึงปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการดำเนินงานวิจัย สามารถอภิปรายและสรุปผลที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือการนำไปประยุกต์ใช้ และ 2) บทความวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จากพื้นฐานวิชาการที่ได้รวบรวม และเรียบเรียงมาจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเป็นความรู้สำหรับผู้ที่สนใจทั่วไป


วารสารฉบับล่าสุด l วารสารฉบับย้อนหลัง

 

Facebook Fanpage