You are here: Home วารสารเทคโนโลยีการอาหาร คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน

E-mail Print PDF


คำแนะนำสำหรับผู้เขียนวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

(Guidelines for Authors in Journal of Food Technology, Siam University)

วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยามมีวัตถุประสงค์จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการสู่สังคม ซึ่งเนื้อหาของงานได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากหลายสถาบันการศึกษา ซึ่งทั้งนี้กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านจะได้รับทั้งความรู้เชิงวิชาการ สาระ ตลอดจนอรรถรสจากการอ่าน รวมถึงสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงได้อย่างต่อเนื่อง

 

การเตรียมต้นฉบับบทความ

1. ขนาดกระดาษต้นฉบับใช้กระดาษขนาด A4 สีขาว พิมพ์แบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งค่าหน้ากระดาษ (page setup) ดังนี้

ส่วนระยะขอบ (margins):

ด้านบน (top)                  2.9 เซนติเมตร

ด้านล่าง (bottom)            2.9 เซนติเมตร

ด้านซ้าย (left)                 2.1 เซนติเมตร

ด้านขวา (right)               2.1 เซนติเมตร

ขอบเย็บกระดาษ (gutter): 0 นิ้ว

หัวกระดาษ (header)        1.25 เซนติเมตร

ท้ายกระดาษ (footer)       1.25 เซนติเมตร

2. ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (line spacing) เป็นลักษณะบรรทัดเดี่ยว (Single Space) และต้องระบุหมายเลขบรรทัดและเลขหน้ากำกับไว้ทุกหน้า ให้มีขนาด 16 point

3. ตัวอักษร ใช้ไทยสารบัญพีเอสเค (TH SarabunPSK) และพิมพ์ตามที่กำหนดดังนี้

3.1 ชื่อเรื่อง (title) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษขนาด 18 point กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

3.2 ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

Ÿ ชื่อผู้เขียน (author (s)) ภาษาไทย-อังกฤษ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง หากมีผู้แต่งหลายคนและมีหน่วยงานที่แตกต่างกัน ให้ใช้ตัวอักษรอารบิคตัวเล็กที่แตกต่างกัน กำกับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลของแต่ละคน ใส่เครื่องหมายจุลภาค (comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค และใช้เครื่องหมายดอกจันทร์ (asterisk) สำหรับผู้ที่ใช้เป็นบุคคลในการติดต่อ (corresponding author)

Ÿ ชื่อหน่วยงานของผู้เขียน (affiliation) ภาษาไทย–อังกฤษ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียน ให้เขียนเรียงตามลำดับตัวอักษรอารบิคที่กำกับไว้ในส่วนของชื่อผู้แต่ง โดยใช้ตัวอักษรแบบ ขนาด 14 point ตัวธรรมดา โดยประกอบด้วยสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลัย สำหรับสถาบันการศึกษา ส่วนหน่วยงานอื่น ประกอบด้วยแผนก และหน่วยงาน

Ÿ อีเมลล์ของผู้แต่งที่ต้องการใช้ในการติดต่อ (email of corresponding author) อยู่ถัดลงมาจากที่อยู่ของผู้แต่ง โดยให้ใส่อีเมลล์ที่สามารถติดต่อกลับได้ในระหว่างดำเนินการ โดยใช้ตัวอักษรและขนาดเดียวกับที่อยู่ของผู้แต่ง

3.3 บทคัดย่อ

Ÿ ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ขนาด 16 point กำหนดกึ่งกลาง ตัวหนา

Ÿ ข้อความของบทคัดย่อภาษาไทย และภาษา อังกฤษ ขนาด 16 point กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

Ÿ ให้ย่อหน้า 1.27 เซนติเมตร

Ÿ มีจำนวนคำไม่เกิน 250 คำ สำหรับภาษาไทย และไม่เกิน 200 คำ สำหรับภาษาอังกฤษ

Ÿ คำสำคัญ (keyword) ทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ต้องไม่เกินภาษาละ 5 คำ ควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความ (โดยอยู่ด้านล่างของบทคัดย่อ) และใช้ตัวอักษร ขนาด 14 point ตัวธรรมดา

3.4 เนื้อหาของบทความ (content)ความยาวเรื่องไม่ควรเกิน 15 หน้า รวมทั้งตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง

Ÿ หัวข้อใหญ่ ขนาด 16 point กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา

Ÿ หัวข้อรอง ขนาด 16 point กำหนดชิดซ้าย ตัวหนา

Ÿ ตัวอักษร ขนาด 16 point กำหนดชิดขอบ ตัวธรรมดา

Ÿ ย่อหน้า 1.27 เซนติเมตร

Ÿ กรณีที่มีคำอธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก

ส่วนรายละเอียดของเนื้อหาบทความ มีดังต่อไปนี้

1) บทนำ (introduction)

2) วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการทดลอง (materials and methods)

3) ผลการทดลองและวิจารณ์ (results and discussion)

4) สรุปผล (conclusions)

5) กิตติกรรมประกาศ (acknowledgements) (ถ้ามี)

6) เอกสารอ้างอิง (references)

3.5 ตารางและรูปภาพ (table and figure)

สำหรับหัวตารางและหัวรูปภาพ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point ตัวหนา สำหรับคำอธิบายตารางหรือรูปภาพให้ใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันแต่เป็นตัวธรรมดา ตัวอักษรหรือตัวเลขที่นำเสนอในรูปกราฟหรือตาราง ให้มีขนาดตามความเหมาะสม ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อตีพิมพ์แล้ว คำอธิบายและตัวอักษรต่างๆ ในตาราง กราฟ และรูปภาพต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นสำหรับคำอธิบายเชิงอรรถ (footnote) ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวธรรมดา

 

3.6 การเขียนเอกสารอ้างอิง

1) การพิมพ์อ้างอิงแทรกในเนื้อหาของบทความ

Ÿ ใช้การอ้างอิงระบบลำดับหมายเลข (numerical order system) โดยระบุลำดับหมายเลขอ้างอิงท้ายข้อความหรือชื่อบุคคลที่นำมาอ้างอิง ให้เริ่มจากหมายเลข 1, 2, 3 ไปตามลำดับที่อ้างอิงก่อน-หลัง โดยใช้เลขอารบิคอยู่ในวงเล็บใหญ่

Ÿ การอ้างอิงจากเอกสารมากกว่า 1 ฉบับ ถ้ามีการอ้างอิงต่อเนื่องกันจะใช้เครื่องหมายยติภังค์ (hyphen หรือ -) เชื่อมระหว่างฉบับแรกถึงฉบับสุดท้าย เช่น [1-5] แต่ถ้าอ้างอิงเอกสารที่มีลำดับไม่ต่อเนื่องกัน จะใช้เครื่องหมายจุลภาค (,) คั่นระหว่าง เช่น [4,8,12-15] เป็นต้น

2) การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ

การอ้างอิงในตอนท้ายของบทความให้เรียงลำดับก่อน-หลัง (numerical order)

Ÿ ตำราหรือหนังสือ : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เล่มที่ หรือจำนวนเล่ม (ถ้ามี). ครั้งที่พิมพ์ (ถ้ามี). ชื่อชุดหนังสือและลำดับที่(ถ้ามี).สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

[1] ปาริชาติ สถาปิตานนท์. (2546). ระเบียบวิธีวิจัยการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: ด่านสุทธาการพิมพ์.

[2] Mitchell, T.R., & Larson, J.R. (1987). People in

organization: An introduction to organization behavior (3rd ed.). New York: McGraw-Hill.

Ÿ วารสาร: ชื่อ-สกุลผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสารชื่อเต็ม. ปีที่(ฉบับที่): หน้า-หน้าที่อ้างอิง.

[1] สุจินต์ สิมารักษ์. (2542). หลากหลายปัญหาการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย. แก่นเกษตร. 27(2): 53-57.

[2] Debeaufort, F. and Voiley, A. (1997). Methylcellulose based edible films and coating:  Mechanical and thermal properties as a function of plasticizer content. Journal of Agricultural and Food chemistry. 45: 685-689.

Ÿ รายงานการประชุมทางวิชาการ : ชื่อผู้เขียน. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือเอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). ชื่อรายงานการประชุม, เลขหน้า.วัน เดือน ปี. สถานที่พิมพ์. สำนักพิมพ์.

[1] ประเสริฐ จริยานุกุล. (2540). การประกันคุณภาพของอุดมศึกษา. ใน เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพทางวิชาการ, หน้า 6-10. 17 มีนาคม 2540. เลย : สถาบันราชภัฏเลย.

[2] Silalai, N., Hogan, S., O'Callaghan, D., Roos, Y.H. (2009). The control of dairy powder charateristics using alpha-relaxation and glass transition data. In S. Devahastin, (ed). Drying 2009 - Proceedings of the 6th Asia-Pacific Drying Conference (ADC2009), pp 61-64. October 19-21, 2009, Bangkok. Thailand.

Ÿ ปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ (research reports) : ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ระดับวิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัย.

[1] ขวัญใจ สุชินพงพันธ์. (2541). การนำไคโตแซนไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาชนะบรรจุ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์.

[2] Almeida, D.M. (1990). Fathers’ participation in family work: Consequences for fathers’ stress and father-child relations.Unpublished master’s thesis, University of Victoria, Victoria British Columbia, Canada.

Ÿ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์(Electronic Sources) : ชื่อผู้แต่งหรือหน่วยงานที่จัดทำ. (ปี). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ วัน เดือน ปีที่ค้น, จากแหล่งสารสนเทศหรือ URL.

[1] ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2552). การลงรายการบรรณานุกรมตามกฎ APA Style. ค้นเมื่อ 1 มิถุนายน 2552, จาก http://www.human.cmu.ac.th/~lib/documents/Bliography.pdf

[2] Carranza, L.E. (1994). Le Corbusier and the problems of representation. Journal of Architectural Education. Retrieved May 15, 1995 from http://www.mitpress.mit.edu/jrnis-catalog/arch-edabstracts/File:jae48-2.html.

ทั้งนี้การอ้างอิงที่นอกเหนือจากตัวอย่างข้างต้น สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ http://www.foodtech. siam.edu

บทความวิชาการ เป็นบทความที่เขียนขึ้นหรือการเรียบเรียง (reviews) เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ทางวิชาการในแขนงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ที่มีความยาวไม่เกิน 10 หน้า พร้อมบทนำ

(introduction) รูปแบบลักษณะการพิมพ์ใช้แบบเดียวกับต้นฉบับบทความงานวิจัย

การส่งบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

การจัดส่งต้นฉบับบทความ ให้จัดส่งจำนวน 2 ชุด พร้อมข้อมูลในแผ่น CD โดยส่งมาที่กองบรรณาธิการวารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนน

เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 หรือส่งไฟล์ต้นฉบับนามสกุล .doc และ .pdf อย่างละ 1 ไฟล์ มาที่ Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it และสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รายละเอียดการเตรียมบทความ และแบบฟอร์มวารสารได้ที่ http://www.foodtech.siam.edu หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ 0-2867-8082 หรือ 0-2457-0068 ต่อ 5182,189


วารสารฉบับล่าสุด l วารสารฉบับย้อนหลัง

 


หน้าแรกวารสาร l กองบรรณาธิการ l คำแนะนำสำหรับผู้เขียน l เกี่ยวกับเอกสาร


 

Facebook Fanpage