You are here: Home หน้าหลัก รายชื่อบุคลากร

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

รายชื่อบุคลากรของภาควิชา

E-mail Print PDF


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี

ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรนาถ บุญคง

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ

คณาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา มหัทธนทวี
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุจ ลิมปวัฒนะ
alt ดร.ณฐมล จินดาพรรณ
alt ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย
alt ดร.สมฤดี ไทพาณิชย์
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิรนาถ บุญคง
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร พงษ์มณี
alt ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
alt อาจารย์ปิยนุสร์ น้อยด้วง
alt อาจารย์สมภพ อยู่เอ

เจ้าหน้าที่ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร
alt นางสาว ชนากานต์ พ่วงเงิน
alt นาย ศุกลวัฒน์ สีสัน
 

Facebook Fanpage