You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง…สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีการศึกษา 2559

E-mail Print PDF

  

1

“ศาสตร์แห่งอาหาร….เพื่อมาตรฐานและความปลอดภัยของผู้บริโภค”

เลือกเรียนวิทย์อย่างชาญฉลาด อยาก  Smart ต้อง Food Tech.@SiamU

           สวัสดี คะน้องๆ ม. ปลาย สายวิทยาศาสตร์ ที่กำลังมองหาที่เรียนระดับปริญญาตรี นี่ก็ใกล้ช่วงประกาศผลแอดมิชชันเข้าไปทุกที น้องๆ ที่เลือกสาขาหรือคณะที่สนใจในมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งของรัฐและเอกชน ก็คงจะลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียว

            แต่…หาก น้องๆที่พลาดโอกาสหรือตัดสินใจได้เลยวันนี้โดยไม่ต้องรอผลการสอบ ขอนำเสนอสาขาวิชาที่กำลังมาแรงแซงทางโค้ง นั่นก็คือ สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ภาษาอังกฤษ เรียกว่า Food Technology ก็คล้ายๆกับ Food Science กล่าวคือ หลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานร่วมกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาชีพ แต่ได้มีการเพิ่มเนื้อหาวิชาในส่วนที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเบื้องต้นเข้าไปด้วย และวิศวกรรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูป รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดของเครื่องมือเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งสาขาวิชานี้เป็นสาขาที่สอดรับกับการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย เป็นอย่างมาก อีกทั้งรองรับการเติบโตของประชาคมเศรฐกิจอาเซียนที่กำลังใกล้เข้ามานี่เอง

Last Updated ( Tuesday, 26 April 2016 14:29 ) Read more...
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "6th Principle of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis"

E-mail Print PDF

banner flavor workshop Siam U 2016 b 001

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “6th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559 เวลา 08.00 – 17.00 น.

Last Updated ( Thursday, 18 February 2016 10:34 ) Read more...
 

โครงการนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

E-mail Print PDF

คณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยจัดการอบรมไปเมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2558 จากการอบรมในครั้งนี้ทำให้เกิดโครงการสร้างเสริมความรู้ทางด้าน Microsoft Word  และโภชนาการเบื้องต้น ให้แก่ นักเรียนในชุมชนวัดโคนอน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 จากนั้นได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวด เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ทั้งนี้มีนักศึกษาซึ่งเป็นตัวแทนคณะวิชาต่างๆ เข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น 10 คณะวิชา  ผลการตัดสินปรากฏว่า โครงการของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  โดยมีรางวัลชนะเลิศ คือ คณะเภสัชศาสตร์  และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 คือ คณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งโครงการจากคณะวิชา ทั้ง 3 คณะวิชานี้ จะได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย  เพื่อร่วมโครงการประกวดกิจกรรมนักศึกษาที่บูรณาการหลักการประกันคุณภาพการศึกษา ในชุดโครงการขยายผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา ของเครือข่ายเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA)

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 
Page 2 of 8

Facebook Fanpage