You are here: Home

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม

Flavor Workshop 2015

E-mail Print PDF

flavorworkshop2015 cover

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสารให้กลิ่นรสในอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการยอมรับของผู้บริโภค การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาผลิตภัณท์อาหาร จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “5th Principles of Flavor Chemistry and Analytical Techniques for Food Aroma Analysis” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยมี ผศ.ดร. กาญจนา มหัทธนทวี (Flavor Chemist) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ด้านเคมีของกลิ่นรส และเทคนิคในการวิเคราะห์ตรวจสอบสารให้กลิ่นรสในอาหาร  ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการ ณ อาคาร 14 ห้อง 106 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เข้าร่วมการอบรมจึงจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมรอบละ 10 ท่าน ปีนี้ได้จัดการอบรม 3 รอบ การจัดอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสยาม และสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกา สาขาประเทศไทย (ACS-International Chemical Sciences Chapter in Thailand) ตั้งอยู่ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

Last Updated ( Monday, 27 April 2015 13:55 ) Read more...
 

โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ เรื่อง “Primary GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตขั้นต้น”

E-mail Print PDF

       คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางแค ร่วมกันจัดโครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 19 เวลา 9.00-12.00 น.

อบรมหัวข้อเรื่อง “Primary GMP หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการผลิตขั้นต้น” ซึ่งในครั้งนี้ได้มี  

       อาจารย์สมภพ อยู่เอ และอาจารย์อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรม เวลา 13.00-16.00 น. ให้คำปรึกษาปัญหาในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการจัดจำหน่าย 

 งาน UBI

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดส่งผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ หลักการ เทคนิค และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ธาตุและโลหะด้วย ICP-MS

E-mail Print PDF

 

  ภาพรวมการอบรม ICP-MS

 

 

         คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารจัดให้มีการส่งผู้ร่วมเข้าอบรมสัมมนาเรื่อง หลักการ เทคนิค และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ธาตุ และโลหะด้วยเครื่อง ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy) โดยให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฏาคม 2557 ณ ภาคเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักการของเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS)

1. เป็นเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุและโลหะปริมาณน้อยมาก (ระดับ ppb และ ppt) สามารถวิเคราะห์หลายธาตุได้ในเวลาเดียวกัน อาศัยหลักการเผาตัวอย่างที่ฉีดเป็นละอองฝอยในเปลวอาร์กอนพลาสมาเพื่อให้แตกตัวเป็นไอออนที่มีประจุ +1 จากนั้นส่งไปทำการแยกและตรวจวัดมวลสารตามค่ามวลต่อประจุ (M/Z) ด้วย Mass Spectrometer ชนิด Quadrupole ซึ่งในบางรุ่นมีระบบกำจัดสิ่งรบกวนที่เกิดจาก Polyatomic Interference ด้วย

2. เครื่อง ICP-MS มีค่า detection limit อยู่ในระดับต่ำที่สุดในเทคนิคการวิเคราะห์ธาตุ สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างในระดับความเข้มข้นที่ต่ำกว่า Graphite Furnace ได้ เช่นในระดับ ppt เป็นต้น

3. เครื่อง ICP-MS มี Linear Dynamic Range สูงถึง 10 orders of magnitude คือสามารถวัดความเข้มข้นของตัวอย่างได้ต่ำในระดับ ppt จนถึงสามารถวัดความเข้มข้นของตัวอย่างได้สูงสุดไม่เกิน 100 ppm (ในระดับ ppm จำเป็นต้องเจือจางตัวอย่างก่อนเข้าวิเคราะห์ด้วยเครื่อง ICP-MS) ทำให้เหมาะกับการวิเคราะห์ตัวอย่างปริมาณน้อยๆ

4. เครื่อง ICP-MS สามารถทนตัวอย่างที่มีค่า Total Dissolve Solid (TDS) ได้ไม่สูงนัก (ประมาณ 1%) สามารถวัดตัวอย่างได้หลากหลาย เช่น น้ำดื่ม, น้ำทิ้ง, น้ำเสียตามโรงงานอุตสาหกรรม หรือตัวอย่างอาหาร พืช ดิน ที่ผ่านการเตรียมตัวอย่างโดยการย่อยสลาย โดยต้องควบคุมปริมาณกรดและ TDS ไม่ให้สูงเกินไป

5. เครื่อง ICP-MS มีการนำไปใช้งานที่หลากหลาย เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร ธรณีวิทยา ชีวภาพ การแพทย์ อุตสาหกรรมวัสดุ เซมิคอนดักเตอร์ สารเคมีที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยสามารถเชื่อมต่อกับเทคนิคอื่นในลักษณะของ Hyphenated Techniques เช่น HPLC-ICPMS, GC-ICPMS, Laser ablation ICPMS, FFF-ICPMS

ที่มาข้อมูล : Senior Product Specialist ประจำบริษัท PerkinElmer

Last Updated ( Thursday, 03 July 2014 15:06 ) Read more...
 
Page 3 of 8

Facebook Fanpage