You are here: Home ติดต่อเรา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม : Foodtech Siam University

Food Technology

ติดต่อเรา

ภาคเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

alt

อาคาร 14 ชั้น 1 ห้อง 14-106

38  ถ.เพชรเกษม  แขวงบางหว้า  เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร  10160

alt Tel : 02-867-8026, 02–867-8026  ต่อ  5182
alt Fax : 02-867-8026

 

.......................................................................................................

 

Facebook Fanpage