Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4
Slide 5

ข้อมูลที่สำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม

Week 11 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 3 การทำตลาดดิจิทัล การสร้างตราแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์
Week 11 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 3 การทำตลาดดิจิทัล การสร้างตราแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์
Week 10 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2 การบริหารงานผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรม
Week 10 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2 การบริหารงานผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรม
Week 9 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2
Week 9 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2