Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ผลลัพธ์การเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตร

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes)
1. ประเมินความปลอดภัยของอาหาร (food safety) และควบคุมคุณภาพอาหารได้ตามกฎหมายอาหาร กฎระเบียบมาตรฐานด้านอาหาร GHP และ HACCP
2. ออกแบบกระบวนการผลิตอาหารได้ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด โดยคำนึงถึงโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG)
3. ออกแบบกระบวนการ และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจอาหาร เขียนแผนธุรกิจ และมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ
5. ควบคุมความปลอดภัยของอาหาร (food safety) และคุณภาพอาหารได้ตามกฎหมายอาหาร กฎระเบียบมาตรฐานด้านอาหาร GHP และ HACCP
6. ควบคุมกระบวนการผลิตอาหารได้ตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด
7. พัฒนากระบวนการ และผลิตผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ อาหารเพื่อสุขภาพที่ดี ได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
8. ปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการด้านอุตสาหกรรมอาหาร
9. สื่อสารและนำเสนอข้อมูลได้ทั้งภาษาไทยระดับทางการและภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้
10. แสวงหาความรู้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง
11. แสดงออกซึ่งการมีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับองค์กร และสังคม
12. แสดงออกซึ่งความสามารถในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานสร้างบัณฑิต “ คิดได้ ทำเป็น ”

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

Bachelor of Science (Food Industry Technology)

ชื่อย่อ  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

B.S. (Food Industry Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร            120      หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33  หน่วยกิต

ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3  หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  9  หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  3  หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา   3  หน่วยกิต

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต


2. หมวดวิชาเฉพาะ    81     หน่วยกิต  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 18   หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ  36 หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ   3      หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาชีพเลือก  8      หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    16  หน่วยกิต


3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต


นักศึกษาสามารถใช้สิทธิกู้ กยศ. ได้เต็มจำนวน

และทุนที่จัดสรรให้จากมหาวิทยาลัย หรือติดต่อทางภาควิชาฯ  โดยตรงได้ที่

 ผศ. อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์  โทรศัพท์ : 094 923 6923