Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารก่อนจบการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารก่อนจบการศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 2565