Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ครอบครัวเรามีจำนวนสมาชิกไม่มาก แต่ยิ่งใหญ่ และอบอุ่นมากๆ ขอต้อนรับน้องๆ 65047 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร และ 65048 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้วยความยินดีอีกครั้ง

 

#กิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์

#กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องSCI65