Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

       

     

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564 ปีนี้จัดในรูปแบบผสมผสาน โดยท่านอธิการบดี และคณาจารย์ได้ให้คำมั่นกับนักศึกษาทุกคนไว้ว่า ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงสถานการณ์อะไร มหาวิทยาลัยสยามจะจัดการศึกษาโดยมุ่งให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความสามารถ และมีจิตวิญญาณ ภายในระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้ โดยให้ข้อคิดกับนักศึกษาทุกคนให้ Learn from everywhere and everywhere is our learning