Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมไหว้ครู ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 และมอบประกาศนียบัตร นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ความประพฤติดีเด่น และจิตอาสาดีเด่น ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสยาม บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่นที่คณาจารย์มีต่อศิษย์ และรุ่นพี่มีต่อรุ่นน้อง เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่น่าจดจำค่ะ #Foodtech. SiamU.#