Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. อธิษฐาน เจริญพร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. อธิษฐาน เจริญพร นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์