Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

จบแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?

– นักวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยีอาหารในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทุกแห่ง โดยทำหน้าที่ฝ่ายผลิต หรือฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ หรือฝ่ายวิจัยและพัฒนา

– เจ้าหน้าที่ในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เช่น

การแปรรูปสินค้าเกษตรเบื้องต้น

– การผลิต/ขายส่วนประกอบหรือส่วนผสมในอาหาร

– การผลิต/ขายบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร

– การตรวจวิเคราะห์อาหาร

– การตรวจรับรองระบบคุณภาพหรือความปลอดภัยของอาหาร

– การผลิต/ขายเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่ใช้ผลิตอาหาร

– การจัดเก็บและขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร

– การนำเข้า/ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร

– การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

– ข้าราชการในหน่วยงานรัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมอนามัย – สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สถาบันอาหาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นต้น

– อาจารย์หรือนักวิจัยในมหาวิทยาลัย สถานศึกษา หรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ

– นักโภชนาการหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือการส่งเสริมและดูแลรักษาสุขภาพ

– ธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวกับการแปรรูปอาหาร

น้องๆคนไหนสนใจสมัครพร้อมยื่น Portfolio เพื่อขอยื่นรับทุนสนับสนุนการศึกษาปี 2566 สามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้

***เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครออนไลน์ www.admission.siam.edu/apply

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ชั้น1

เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.30-16.30 น. หยุดวันอาทิตย์

โทร 02-8678088,02-8686000

#DEK66 #SiamUniversity