Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ผลงานของนักศึกษา

วันนี้แล้วนะคะ ขอเชิญมาชิม ขอเชิญมาช้อป ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม ณ อาคาร 14 ชั้น 1 เวลา 10.00 น. #แล้วพบกันนะคะ#