Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ในเรื่องหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ นำเสนอในงาน SUN Thailand 2021

ผลงานที่เกิดจากองค์ความรู้ในเรื่องหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน ของสหประชาชาติ (SDGs) ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

แอปพลิเคชันเกี่ยวกับการจัดการขยะ เพื่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ นำเสนอในงาน SUN Thailand 2021