Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ encapsulation และการผลิตไอศกรีมเสริมซินไบโอติก”

#บริการวิชาการแก่ชุมชน ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการ encapsulation และการผลิตไอศกรีมเสริมซินไบโอติก” ให้แก่บุคคลทั่วไปและบุคคลในชุมชนเขตภาษีเจริญ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาฯ ทั้งนี้ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ และคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัย จาก สกสว. ประเภททุน Fundamental Fund (FF) โดยใช้มะพร้าวพันธุ์ขุนสีหม้อ พืชท้องถิ่นที่สำคัญในการวิจัยจาก ชุมชนบ้านสวนน้ำส้ม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นการ #ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน#