Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร

จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

สร้างบัณฑิต คิดได้ ทำเป็น

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

Bachelor of Science (Food Industry Technology)

ชื่อย่อ  วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร)

B.S. (Food Industry Technology)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร            120      หน่วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  33  หน่วยกิต

ประกอบด้วย 4 กลุ่มวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3  หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร      9  หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์      3  หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาสุนทรียศาสตร์และพลศึกษา      3  หน่วยกิต

และให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่างๆ อีกไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    81     หน่วยกิต

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มวิชา ดังนี้

1. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    18      หน่วยกิต

2. กลุ่มวิชาชีพบังคับ    36      หน่วยกิต

3. กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ                                          3      หน่วยกิต

4. กลุ่มวิชาชีพเลือก         8      หน่วยกิต

5. กลุ่มวิชาประสบการณ์ภาคสนาม    16                      หน่วยกิต

 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                         6      หน่วยกิต