Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

สรุปงานปิดโครงการ #U2T for BCG 2022 ทีมบัณฑิตและประชาชน ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาสินค้าป่านศรนารายณ์ “ศรศิลป์” และน้ำสมุนไพร “ธรรมชาติ บ้านญี่ปุ่น” สำเร็จลุล่วงด้วยดี

 

สรุปงานปิดโครงการ #U2T for BCG 2022 ขอแสดงความชื่นชม ทีมบัณฑิตและประชาชน ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ที่ได้นำเสนอผลการดำเนินงานพัฒนาสินค้าป่านศรนารายณ์ “ศรศิลป์” และน้ำสมุนไพร “ธรรมชาติ บ้านญี่ปุ่น” สำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริหาร อาจารย์ และประชาชนในพื้นที่ ขอบคุณที่ร่วมแรงร่วมใจกันมาตลอด 3 เดือน กับการลงพื้นที่ 5 ครั้ง รู้จักกัน สนิทกัน ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติ ขอให้ทุกคนนำความรู้และประสบการณ์ที่ในโครงการนี้ไปต่อยอดเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งๆขึ้นไปนะคะ ในการนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ที่ร่วมในโครงการ มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ