Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 บรรยายพิเศษโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร

#Week5_โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 บรรยายพิเศษโดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “กลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมอาหาร” และช่วงบ่าย บรรยายพร้อมเรียนรู้ “กระบวนการแปรรูปอาหาร และหลักการทำงานของเครื่องมือแปรรูปอาหาร” โดย ดร.ณัฏฐิกา ศิลาลาย และคุณสุริยเสก รื่นจิต จากบริษัท HVAC Engineering Co.,ltd