Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ประวัติความเป็นมา

 

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ บัณฑิต สาขาเทคโลโลยีการอาหารจะเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  การถนอมรักษาคุณค่าทางโภชนาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ การจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งเพื่อจำหน่าย   เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ  โดยภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเรียนรู้การทำงาน พร้อมรับเงินเดือน จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการ