Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 โดยมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตในสาขาเทคโนโลยีการอาหารเพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ บัณฑิต สาขาเทคโลโลยีการอาหารจะเป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในกระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การถนอมรักษาคุณค่าทางโภชนาการ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ การจัดการกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปอาหาร การบรรจุหีบห่อ การขนส่งเพื่อจำหน่าย เป็นต้น

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหารเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ภาคปกติ และแผนการเรียนก้าวหน้า สาขาเทคโนโลยีการอาหาร (Fast Track) ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 3 ปี โดยภาคการศึกษาสุดท้าย นักศึกษาจะได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา เพื่อเรียนรู้การทำงาน พร้อมรับเงินเดือน จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารที่เข้าร่วมโครงการ

ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำที่มีประสบการณ์ และศักยภาพในการสอนและวิจัย จำนวน 10 ท่าน และอาจารย์พิเศษผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาของรัฐ จำนวน 3 ท่าน โดยมีนักศึกษาทั้งหลักสูตรรวมทั้งสิ้น 112 คน