Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

การสมัครเรียน

กำหนดการรับสมัคร

มหาวิทยาลัยสยาม จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาการศึกษา ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห์ และ ภาคฤดูร้อนดังนี้

  1. ภาคการศึกษา Pre-semester – มิถุนายน-กรกฎาคม
  2. ภาคการศึกษาที่ 1 – สิงหาคม – ธันวาคม
  3. ภาคการศึกษาที่ 2 – มกราคม – พฤษภาคม

เอกสารประกอบการสมัคร

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  2. สำเนาหลักฐานการศึกษาจนถึงภาคเรียนสุดท้ายหรือเทียบเท่า
  3. หลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรนั้นๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติของผู้สมัครระดับปริญญาตรี

  1. เป็นผู้สำเร็จหรือศึกษาครบตามหน่วยกิตในภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือเทียบเท่า
  2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่กำหนดในหลักสูตรที่ต้องการเข้าศึกษา

สำนักรับสมัคร มหาวิทยาลัยสยาม  อาคาร 19 ชั้น1

 

ช่องทางการติดต่อ

Admission Tel: 02 867 8088, 0-2868-6000 ext: 5306-5308 / 08.30-17.00 hrs./every day.

e-mail : admission@siam.edu

Website : https://admission.siam.edu/