Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 10 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2 การบริหารงานผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรม

Week 10 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2 การบริหารงานผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรม ในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2566 โดยแต่ละกลุ่มนำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ได้พัฒนาสูตร, แก้ปัญหา pain point, วางแผนงานผลิต upscale และคำนวณต้นทุนการผลิต ณ ห้องปฎิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม