Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 11 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 3 การทำตลาดดิจิทัล การสร้างตราแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์

Week 11 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 3 การทำตลาดดิจิทัล การสร้างตราแบรนด์และสื่อประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 โดยภาคเช้าบรรยายโดย ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ในหัวข้อ “บัญชีภาษี และ กฎหมายธุรกิจอาหาร” สำหรับภาคบ่าย หัวข้อ การเขียนแผนธุรกิจ และ workshop โดย ดร.ชาณิดา พิทยานนท์ ซึ่งแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันเขียนแผนธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) พร้อมนำเสนอ…ลีลา…ตามภาพ 😊😊😊