Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 13 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูล 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล

Week 13 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูล 3 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์และการตลาดดิจิทัล ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน  2566 หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์และตราสินค้าเพื่อการขาย”  โดยวิทยากรคุณมุกดา สุวรรณวรากุล พร้อมกิจกรรม workshop ให้ผู้เข้าอบรมออกแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์อาหารนวัตกรรม โดยผลงานออกแบบจะถูกคัดเลือกไปใช้ในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) จริงของแต่ละกลุ่ม….งานดี ผลงานใช้ได้จริงค่ะ ⭐⭐⭐