Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 15 นำเสนอผลงานฯและรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2

Week 15 นำเสนอผลงานฯและรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม มอบประกาศนียบัตรให้ผู้สำเร็จการศึกษา👨‍🎓👩‍🎓ต่อด้วยการนำเสนอผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานดีเด่น ได้แก่ คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา (รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ และ ดร.ชาณิดา พิทยานนท์ ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้แก่ 1) IR Snack ของทานเล่นจากผัก 5 สี  2) Pink World สเปรดอกไก่รสผัดกะเพรา 3) Essan Veggi ไส้กรอกอีสานจากพืชชนิดพร้อมรับประทาน และ 4) ชนิล ผงปรุงรสโรยข้าว ซึ่งสมาชิกทุกคนในทุกกลุ่มทุ่มเทเต็มที่กับการนำเสนอผลงานที่กลุ่มร่วมกันพัฒนาขึ้น คณะกรรมการให้ข้อคิดเห็นตรงกันว่า ผลงานดีมากๆ สามารถนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้จริงทุกกลุ่ม…งานดี มีคุณภาพ 👍👍👍 สร้างความภาคภูมิใจให้อาจารย์ในหลักสูตรเป็นอย่างมากค่ะ 😊😊😊