Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 7 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 เริ่มโมดูลที่ 2

Week 7 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 เริ่มโมดูลที่ 2 ในหัวข้อ หลักการจัดการผลิตในอุตสาหกรรม/การจัดจ้างการผลิตสินค้า โดย ดร.ชาณิดา พิทยานนท์ และภาคบ่าย เสวนา “การจัดการผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม/การจัดจ้างผลิตสินค้า (OEM) โดยศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร 2 ท่าน ได้แก่ คุณต่อเกียรติ จินจุนทการ (Betagro Co., Ltd) และ คุณอาภรณ์ บุญญะ (Cityfood Co.,Ltd) ดำเนินการเสวนาโดย ผศ.จิรนาถ บุญคง เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 จบจากเสวนา ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มหารือและทดลองผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (prototype) บรรยากาศตามภาพ