Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 8 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2

Week 8 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2 ในหัวข้อ “กฎหมายอาหารสำหรับผู้ประกอบการ” “การจัดทำฉลากอาหาร ข้อมูลโภชนาการ และการขอเลขสารบบ” โดย ดร.ดวงพร มรกตกาล Senior Regulatory Manager จาก Archer Daniel Midlands (ADM) Thailand เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามด้วย กิจกรรมกลุ่ม บรรยากาศตามภาพ