Contact Us
02-457-0068 ต่อ 5189
เวลาทำการ
อังคาร - เสาร์ เวลา 08.30 -16.30 น.

Week 9 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2

Week 9 #โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่การแปรรูปอาหารนวัตกรรมและการตลาดดิจิทัล รุ่นที่ 2 โมดูลที่ 2 การบริหารงานผลิตสินค้าระดับอุตสาหกรรม สำหรับ week นี้ แต่ละกลุ่มนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มาวางแผนการผลิตสินค้า upscale โดยทำการทดลองสูตรที่คัดเลือกและแปรรูปด้วยเครื่องมือแปรรูปอาหาร เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ ห้องปฎิบัติการภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสยาม